Download hub (Filipino) – Mga Mada-download

Binuo ng TEQSA ang mga libreng mapagkukunang ito upang mapalakas ang pang-akademikong integridad sa mga institusyon para sa mas mataas na edukasyon sa Australia. Ang mga materyales na ito ay libreng magagamit ng mga estudyante, akademiko, at mga tagapagkaloob sa klase, sa campus, o bilang bahagi ng mga komunikasyon na nakatuon sa estudyante sa mga website, intranet, newsletter o sa social media.

PowerPoint kit

Mga slide na nagbabalangkas ng pang-akademikong integridad at mga batas ng Australia laban sa pandaraya para gamitin sa klase o para sa mga presentasyon na nakatuon sa mga estudyante.

Mga Poster

I-download at i-print ang mga poster na ito o gamitin para sa social media.

Mga impormasyon

Kung may mga tanong o suhestyon kayo tungkol sa mga mapagkukunang ito, mag-email sa academic.integrity@teqsa.gov.au.

Bumalik sa landing page ng Pag-unawa sa Pang-akademikong Integridad

Last updated: