Download hub (Vietnamese) – Trung tâm Tải Tài liệu xuống

TEQSA đã soạn thảo các nguồn tài liệu miễn phí này để giúp củng cố tính chính trực trong học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Úc. Các tài liệu này được sử dụng miễn phí bởi sinh viên, học giả và giảng viên, trong khuôn viên trường hoặc như một phần của hoạt động truyền thông tập trung vào sinh viên trên các trang mạng, mạng nội bộ, trong bản tin hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.

Bộ PowerPoint

Các tờ chiếu (slide) trình bày đại cương tính chính trực trong học tập và luật chống gian lận của Úc để sử dụng trong lớp học hoặc cho các bài thuyết trình tập trung vào sinh viên.

Các áp phích

Bạn tải xuống và in các áp phích này hoặc sử dụng cho phương tiện truyền thông xã hội.

Các tờ thông tin

Nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất về những tài liệu này, vui lòng gửi email đến academic.integrity@teqsa.gov.au.

Quay lại trang đích Hiểu biết về Tính Chính trực trong Học tập

Last updated: